www.tebennedbiztunk.hu

1. Preambulum

A Tebenned bíztunk című honlap (a továbbiakban: Szolgáltató) http://www.tebennedbiztunk.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja Fekete Ágnes áhítatainak, riportjainak írásos közzététele. Az adatok kezelésével összefüggésben Szolgáltató ezúton tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

2. Fogalmak

A fogalmak értelmezése AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: „GDPR”) 4. cikk alapján történik.

3. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

dr. Fekete Ágnes
2040 Budaörs, Szabadság út 385.
Elektronikus levélcím: [email protected]

4. Az adatkezelés meghatározása és jogalapja

4.1. A a Honlapot igénybe vevő felhasználók esetében

4.1.1. Kezelt adatok köre „vendég” látogatók esetében: a Honlap működéséhez elengedhetetlenül szükséges („technikai”) cookie -k (sütik), amelyek személyek azonosítását nem teszik lehetővé és csak a látogatási időszak (munkamenet / session) idejére tárolódnak).

4.2.1. Kezelt adatok köre: a hírlevélre történt regisztráció során megadott személyes adatok (e-mail cím).
Az adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása.
Az adatok kezelésének célja: hírlevél küldés
Az adatok kezelésének időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

4.2.2. Adatkezelő kijelenti, hogy a hírlevelek kereskedelmi, reklám, vagy marketing jellegű információt nem tartalmaznak.

5. Személyes adatok kezelése

5.1. A személyes adatok kezelésének célja:
a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, körlevél küldése;
illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;
a törvény által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

5.2. Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

5.3. Szolgáltató kijelenti, hogy az általa kezelt adatokat – a felhasználó írásbeli hozzájárulása hiányában – közvetlen üzletszerzési célra nem használja fel.

6. Az adatkezelés időtartama

6.1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart.

6.2. Az adatok törlésére – a felhasználó kérelmére vagy Szolgáltató által – az Általános Szerződési Feltételekben rögzített esetekben van mód.

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

7.1. A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése körében Szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe.
Adatfeldolgozó neve: Magyar Hosting Kft.
Adatfeldolgozó elérhetősége: Cím: Budapest, Victor Hugo u. 18. 1132
Adatfeldolgozói tevékenység: a Honlap működtetéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása

8. Adatbiztonság

8.1. Adatkezelő megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

8.2. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, a fent megnevezett adatfeldolgozónál telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szerveren tárolja.

9. A felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei

9.1. A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá az Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint módosíthatja vagy kérheti adatai törlését.

9.2. Adatkezelő a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, e-mail útján adja meg a kért tájékoztatást.

9.3. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy a jogszabályban meghatározott kivételekkel azok törlését kérni.

9.4. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 385.
Email: [email protected]
Telefon: +36-30-333 1118

9.5. Jogorvoslati lehetőségek:
Felhasználó jogosult bírósághoz fordulni, jogait a Fővárosi Törvényszék, vagy az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes Törvényszék előtt érvnyesítheti jogait.
Felhasználó jogosult panaszával A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni (honlapja: www.naih.hu; címe: 1024 Budapes, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)

10. Az Adatvédelmi Nyilatkozat egyoldalú módosítása

10.1. Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes e-mailes tájékoztatás amellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az felhasználóval szemben.

10.2. Az Adatvédelmi Nyilatkozat legutóbbi módosításának dátuma: 2018.07.25.